23/8/08

Ordenanza zona azul, BOP.

Boletín Número 168, de 22/07/2008
AYUNTAMIENTOS
RIBADEO

Anuncio
ORDENANZA REGULADORA DO ESTACIONAMENTO CON HORARIO LIMITADO GRATUITO (AZUL)

Faise público que transcorrido o prazo de información pública de 30 días hábiles relativo a aprobación inicial por acordo plenario de 19 de maio de 2008 da “ordenanza reguladora do estacionamento con horario limitado gratuíto (zoa azul) “ deste Concello de Ribadeo sen presentarse reclamacións ou alegacións, dito acordo queda elevado a definitivo.
O texto da ordenanza aprobada é o seguinte:
ORDENANZA REGULADORA DO ESTACIONAMENTO CON HORARIO LIMITADO GRATUITO (AZUL).
ARTIGO 1.
De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 7/85, Reguladora das Bases do Réxime Local, de 2 de abril e das disposicións contidas no Real Decreto Lexislativo 339/90, de 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, así como o R.D. 1.398/93 de 4 de agosto que aproba o Regulamento do Procedemento do exercicio da Postestade Sancionadora, díctase a presente ordenanza que ten por obxecto regular o estacionamento limitado-gratuito (zona azul).
ARTIGO 2.
Considerando que a ocupación da vía pública co estacionamento de vehículos, supón o uso dun ben escaso, que debe ser repartido, en virtude das facultades que se recoñecen ó Concello no artigo 25 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, e no art. 7 do Texto Articulado da Lei sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, créase o “Servizo de Zona Azul “, que pretende acadar o acceso igualitario e limitado de tódolos/as conductores/as ó aparcamento nas zonas onde este é especialmente escaso.
ARTIGO 3.
Os estacionamentos regulados e con horario limitado, que existirán naquelas rúas e zonas habilitadas e sinalizadas para iso, e que se determinarán por medio dun Decreto da Alcaldía, que en todo caso deberán de coexistir cos de libre utilización, someterase ás seguintes determinacións:
1.- O estacionamento efectuarase mediante disco comprobante do horario, que indicará a hora do estacionamento. (Ver anexo).
2. - O conductor/a do vehículo está obrigado a colocar o disco horario, que cumpra as condicións que se sinalan no anexo, no lugar da parte interna do parabrisas que permita totalmente a súa visibilidade desde o exterior.
No caso de vehículos para persoas con discapacidade deberán colocar o disco horario e a tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade no lugar da parte interna do parabrisas que permita totalmente a súa visibilidade desde o exterior.
3.- O período máximo de permanencia dun vehículo en zona azul será de unha hora e media, agás para vehículos para persoas con discapacidade que será de tres horas.
4.- Quedan excluídos desta limitación, os vehículos da policía, protección civil, bombeiros, ambulancias e persoal sanitario en servizo de urxencia.
5.- Unha vez concluído o tempo máximo de utilización, o vehículo deberá abandonar o aparcarnento, e non poden! volver a estacionar na mesma rúa ou praza, ata transcorridas dúas horas.
6- O horario de limitación comprenderá de 09,00 a 14,00 e de 16 a 21,00 horas. Agás os domingos e festivos, nos que non haberá limitación.
7- Despois de sinalar a hora de chegada no disco horario, non se poderá variar ata que o vehículo abandone o estacionamento en zona azul.
ARTIGO 4.
Constituirán infraccións específicas desta modalidade de estacionamento:
1.- A falta de disco comprobante do horario.
2.- Sobrepasar o límite horario indicado no comprobante.
3.- Modificar a hora de chegada despois do estacionamento.
4.- Estacionar de novo o vehículo na mesma rúa ou praza, antes de transcorrer dúas horas contadas desde a hora de chegada.
5.- Ocupar dúas prazas de estacionamento, ou non axustarse ó espacio marcado para o vehículo.
ARTIGO 5.
As infraccións sinaladas nos apartados 1, 2, 4 e 5 do artigo anterior serán sancionadas con multa de VINTECATRO EUROS (24 euros), e a sinalada no apartado 3 con multa de TRINTA E SEIS EUROS (36 euros ).
As devanditas multas se reducirán nun 30% se se fixeran efectivas durante os 30 días naturais seguintes a aquel en teña lugar a notificación da denuncio.
ARTIGO 6.
Cando un vehículo estea estacionado en zona de estacionamento regulado e con horario limitado durante media dunha hora e media, o durante máis de tres horas no caso de vehículos para persoas con discapacidade contadas desde que fora denunciado polo incumprimento das normas que regulen este tipo de estacionamento, poderá ser inmobilizado ó obxecto de identificar ao seu conductor e notificar a denuncia pertinente; se fora reincidente, poderá ser retirado e trasladado ó depósito municipaL neste caso, notificarase á persoa que pida a devolución do vehículo os gastos que supoñan a inmobilización, o traslado e o depósito, segundo proceda.
DISPOSICION FINAL
Esta ordenanza, que consta de 6 artigos e unha disposición final, entrará en vigor unha vez aprobada definitivamente polo Concello e publicado o seu texto integro e logo de transcorrido o prazo de quince días a que se refiren os anigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
ANEXO
MODELO COMPROBANTE DE DISCO HORARIO
Tamaño: 11 x 11 cm.
Materiais: Aluminio, plástico, cartolina.
Color: Poderá realizarse en varios colores, sempre que os recadros destinados a hora sexan perfectamente visibles, con fondo branco e caracteres en azul, negro ou vermello.
SERVICIO DE ZONA AZUL
HORA DE CHEGADA: Exemplo: 17:00 a 17:30 h
HORA LIMITE: 19.00
INDICACIÓNS PARA A UTILIZACIÓN DO DISCO DE CONTROL HORARIO, QUE CONSTARÁN NO MESMO.
Axuste a hora de chegada á ZONA AZUL e deixe este disco fronte o parabrisas do seu vehículo en lugar ben visible desde o exterior.
Dispón vostede ata a HORA LÍMITE para permanecer estacionado na ZONA AZUL.
Dita ordenanza modificada entrará en vigor aos quince días da publicación deste anuncio e do seu anexo no Boletín Oficial da Provincia.
Contra o acordo de aprobación definitiva poderase interpoñer recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde a publicación deste anuncio, de conformidade co disposto no art. 10 e 46 da Lei 29/1988, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
O presente entrará en vigor a partir do día seguinte ó da publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia e unha vez transcurrido o prazo de 15 días a que fai referencia o artigo 65 da Lei 7/1985.
O que se fai público significando que o presente acto pon fín á vía administrativa e que contra o mesmo, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do T.S.X.G. no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación deste anuncio no B.O. da Provincia.
Todo isto sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente.
Ribadeo, 8 de xullo de 2008.- O ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA.

Boletín oficial da Provincia. Publicación do edicto en pro da conservación do Cine Colón

Boletín Número 148, de 28/06/2008
AYUNTAMIENTOS
RIBADEO

Edicto - Notificación

Intentada a notificacion da resolución que a continuación se transcribe e resultando descoñecida a titular da mesma, segundo consta no expediente pola devolución do aviso de recibo de correos, efectúase a seguinte publicación aos efectos legais procedentes:
"RESOLUCIÓN DA ALCALDIA RELATIVA A INCUMPRIMENTO DA ORDENANZA TECNICA DE INSPECCION DE EDIFICIOS E DE REQUERIMENTO DE ADOPCION DE MEDIDAS DE CONSERVACION DE EDIFICIO SITO EN PRAZA DE ABAIXO, 1 (ANTIGO CINE COLON), RIBADEO.-
TITULAR SITUACION INMOBLE OBRAS A REALIZAR
Dona Angela
Arévalo Díez Praza Abaixo, nº 1
(antigo Cine Colón) Limpeza fachada, así como
inminente recuperación
cornixa por perigo derrubo,
eliminación letreiro luminoso
mal estado, tapado ocos
abertos fachada principal
coa súa reposición oportuna.

ANTECEDENTES.-
Pola Alcaldía-Presidencia, por resolución anterior de data 21 de xaneiro de 2008 se ditou unha resolución coa realización de obras de mantemento e conservación do inmoble segundo se especifica anteriormente, dándose audiencia á propiedade do informe técnico emitido pola Oficina da ARI.
Visto que con anterioridade á resolución da Alcaldía xa pola Policía Local se tiña informado do desprendemento de cascotes do revestimento da fachada caendo ao calexón Trav. da Paz e que segdundo o propio informe pode haber mais desprendementos.
Visto que tivo entrada un escrito da propiedade por tele-fax no que en síntese se pide unha prórroga de prazo para a actuación.
Visto que o art. 9 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia estable que os deberes de uso, conservación e rehabilitación dos propietarios de toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións implican:
“1. a) Destinalos ós usos permitidos polo planeamento urbanístico.
b) Mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e de acordo coas normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e da rehabilitación.”
Visto igualmente que o artigo 9.1 da Lei 8/2007, de 28 de maio do Solo, establece unha obriga no apartado 1º dentro da delimitación do contido do dereito da propiedade do solo o deber de conservación das condicións legais de seguridade, salubridade, accesibilidade e ornato legalmente esixibles, así como realizar os traballos de mellora e rehabilitación ata donde alcance o deber legal de conservación.
Visto o disposto igualmente nos artigos 199 e 200 da vixente Lei 9/2002, de 30 de decembro de O. Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, que establece a obriga de manter as edificacións nas condicións do artigo 9 da mesma norma galega antecitada e que no apartado 2º sinala que os Concellos ordenarán de oficio ou a instancia do interesado mediante o correspondente expediente e previa audiencia dos interesados a execución das obras necesarias para conservar aquelas condicións, con indicación do prazo de realizacion e que cando as entidades das obras o requiran o Concello esixirá ao obrigado a solicitude de licenza acompañada do proxecto técnico correspondente.
Visto que no apartado 3º do referido artigo 199 se establece que as obras se executarán a costa dos propietarios se estiveran dentro do límite da obriga de conservación que lles corresponde.
Visto que o artigo 200 da Lei 9/2002, ten establecida a inspección periódica de construccións e que o Concello de Ribadeo ten aprobada unha ordenanza de inspección técnica de edificacións (BOP nº 222 de 27.09.2005) e que a edificación da súa titularidade ten incumprido o deber de presentación da referida Inspección técnica.
Visto o informe emitido pola Oficina Técnica da ARI en relación á situación en que se atopa o edificio,
RESOLVO:
1º. Elevar o informe da Oficina da ARI a Resolución da Alcaldía, ordenándose pola presente á propiedade que no prazo de CATRO (4) MESES se proceda á execución das obras básicas de conservación e mantemento sinaladas no informe referido, e deberán polo tanto, pola entidade das obras, de conformidade co artigo 199.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro citada efectuar a solicitude de licenza acompañada do proxecto técnico correspondente.
2º. O apercibimento de execución subsidiaria e no seu caso da imposición de multas coercitivas de conformidade co disposto no artigo 199.4 da citada Lei 9/2002, que establece que en caso de incumprimento da orde de execución de obras a Administracion Municipal procederá á execución subsidiaria da mesma ou a execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas.
3º. Ordenar con carácter INMEDIATO para que no prazo de 7 DIAS contados dende a recepción da notificación desta resolución, proceda a adoptar as medidas urxentes seguintes para evitar riscos a persoas e bens:
- Valado perimetral.
- Eliminacion de todos os elementos saíntes que teñan risco de caída como letreiro, elementos de carpintería, balaustrada, etc.
Advertir á propiedade do risco que se deriva da presente situación e da responsabilidade subseguinte en que incorre de manterse a actual situación.
4º. No caso de que en relacion ás medidas urxentes do apartado 3º se verificase que non se levaron a cabo polo interesado se procederá á execución subsidiaria igualmente por parte dos servizos municipais, sen prexuízo da iniciación dun procedemento de sanción por incumprimento da presente orde da Alcaldia e da continuación coa imposición de multas coercitivas para conseguir a total execución das obras precisas para manter o inmoble en condicións de seguridade e salubridade.
Efectúase unha previsión de custo de 18.000 euros sen prexuízo da liquidación definitiva que se formalizaría tras da execución subsidiaria pola Administración.
5º. A notificación da presente resolución con carácter inmediato pola Policía Local á propiedade, ao mandatario que compareceu no expediente, e a posta dun exemplar da notificación na fachada do propio inmoble.
Mandao e asinao o Sr. Alcalde, en Ribadeo a 16 de abril de 2008 do que eu Secretario dou fe.- O ALCALDE, ilexible.- O SECRETARIO XERAL, ilexible”.
O que se fai público de acordo con canto se establece no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das AA.PP. e do Procedemento Administrativo Común; comunicándose que o presente acto pon fín á vía administrativa e que contra o mesmo, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei 29/1998 de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado desta orde de Lugo, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación.
Nembargantes poderá interpoñerse, nos termos dos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de novembro modificada pola Lei 4/1999 de 13 de xaneiro, recurso postestativo de reposición ante o mesmo órgano que dictou o acto no prazo dun mes contado dende o día seguinte ó desta publicación e contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo no devandito prazo de dous meses. No caso de que non se resolvera expresamente, o prazo para interposición será de seis meses, contados dende que se produza o acto presunto.
Todo isto sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente.
Ribadeo, 12 de xuño de 2008.- O ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA.